On-line:     for­mu­lá­rom 
E‑mailom: kami@​agenturakami.​sk

 REGISTRAČNÝ POPLATOK

do 30. 4. 2024 od 1. 5. 2024 na mies­te
 Člen SPsS* 120 € 170 € 220 €
 Nečlen SPsS* 170 € 220 € 270 €
 Ses­try so špe­cia­li­zá­ci­ou v psy­chiat­rii – člen SKSaPA**   30 €   40 €   50 €
 Ses­try so špe­cia­li­zá­ci­ou v psy­chiat­rii – nečlen SKSa­PA**
 Čle­no­via pacient­ských orga­ni­zá­cii
 Lekár v špe­cia­li­zač­nej príprave/​doktorand – člen SPsS*
  50 €   60 €   70 €
 Spre­vá­dza­jú­ca osoba 100 € 100 € 100 €
 Študent***   20 €   20 €   20 €
 Pacient (zástup­ca pri­dru­že­ných pacient­ských orga­ni­zá­cií SPsS)    0 €    0 €   20 €

* SPsS – Slo­ven­ská psy­chiat­ric­ká spo­loč­nosť
**SKSa­PA — Slo­ven­ská komo­ra ses­tier a pôrod­ných asis­ten­tiek

*** Štu­den­ti den­né­ho preg­ra­du­ál­ne­ho štú­dia lekár­skych fakúlt, filo­zo­fic­kých fakúlt a prí­buz­ných odbo­rov na zákla­de zasla­né­ho plat­né­ho dokla­du ISIC

Regis­trač­ný popla­tok zahŕňa:
orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie, kon­fe­renč­ný balí­ček, občerstve­nie, obe­dy a veče­ru 13. 6. 2024.

Mož­nosť dokú­pe­nia veče­re 14. 6. 2024 – 20 €/​ os.

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár,
ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.

STORNO PODMIENKY

Orga­ni­zač­ný sek­re­ta­riát musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na kami@​agenturakami.​sk.
Zru­še­nie po tele­fó­ne nebu­de akcep­to­va­né.
do 20. 5. 2024 – bez stor­no poplat­ku
od  21. 5. 2024 – 100 % výš­ka regis­trač­né­ho poplatku

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:

Názov účtu:  Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Let­ná 82/​75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s.
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zaregistrovaní
KS: 0308
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX

 

Poznám­ka:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka,
– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu,
– pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku.

1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right