Bratislava sketch cropped

XV. SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ ZJAZD 23. – 25. jún 2022, Radisson BLU Carlton Hotel, Bratislava 

On-line: for­mu­lá­rom 

E‑mailom: agenturakami@​agenturakami.​sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK

do 20. 5. 2022od 21. 5. 2022na mies­te
Člen SPsS100 €150 €200 €
Nečlen SPsS150 €200 €250 €
Ses­try so špe­cia­li­zá­ci­ou v psy­chiat­rii – člen SKSaPA  25 €  25 €  25 €
Ses­try so špe­cia­li­zá­ci­ou v psy­chiat­rii – nečlen SKSaPA  50 €  50 €  50 €
Čle­no­via pacient­ských organizácii  50 €  50 €  50 €
Spre­vá­dza­jú­ca osoba  50 €  50 €  50 €
Štu­den­ti  10 €  10 €  10 €
Pacient (zástup­ca pri­dru­že­ných pacient­ských orga­ni­zá­cií SPsS)   0 €   0 €  20 €

* SPsS – Slo­ven­ská psy­chiat­ric­ká spoločnosť 
* Štu­den­ti den­né­ho preg­ra­du­ál­ne­ho štú­dia lekár­skych fakúlt, filo­zo­fic­kých fakúlt a prí­buz­ných odbo­rov na zákla­de zasla­né­ho plat­né­ho dokla­du ISIC

Regis­trač­ný popla­tok zahŕňa: účasť na kon­fe­ren­cii, balí­ček mate­riá­lov orga­ni­zač­no-tech­nic­ké zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie, občerstve­nie, veče­ru v hote­li Park Inn Danu­be (pia­tok – 24. 6. 2022)
Veče­ra (štvr­tok – 23. 6. 2022) Sta­rá Trž­ni­ca = dopla­tok 10 € /​ oso­ba

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.

STORNO PODMIENKY

Sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na agenturakami@​agenturakami.​sk. Zru­še­nie po tele­fó­ne nebu­de akceptované.
do 31. 5. 2022 – bez stor­no poplatku
od 1. 6. 2022   – 100 % výš­ka regis­trač­né­ho poplatku

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:

Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Peňaž­ný ústav:UniC­re­dit Bank Czech Repub­lic and Slo­va­kia, a. s.
VS:bude Vám pri­ra­de­ný po zaregistrovaní
KS:0308
IBAN:SK39 1111 0000 0016 8703 0007
SWIFT:UNCRSKBX

 

Poznám­ka:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účastníka,
– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu,
– pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku.

Ďaku­je­me za Váš záu­jem, mož­nosť  pri­hlá­se­nia aktív­nej účas­ti – for­mou pred­náš­ky už nie je mož­ná.
Stá­le môže­te pri­hlá­siť E‑POSTER, regis­trá­cia je otvo­re­ná do 31. 5. 2022.
Abs­trak­ty doda­né po 15. 5. nebu­dú súčas­ťou zbor­ní­ka. Ďaku­je­me za porozumenie.

1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right