dóm+hilton

XVI. SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ ZJAZD  13. – 15. jún 2024, Doubletree by Hilton Košice 

Hlavná téma:
Na rozhraní súčasnosti a budúcnosti

organizátor

spoluorganizátor

Váže­né kole­gy­ne, kole­go­via, milí pria­te­lia a záu­jem­ci o psychiatriu!

Pozý­vam vás na prí­le­ži­tosť stret­núť sa, zažiť mimo­riad­nu, radost­nú a sti­mu­lu­jú­cu komu­ni­tu, zdie­ľať sa a pook­riať v sie­ti vzťa­hov, vzá­jom­ne roky budo­va­nej medzi nami, v rám­ci Slo­ven­skej psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti a jej spria­te­le­ných orga­ni­zá­cií! Srdeč­ne vás pozý­vam do mul­ti­kul­túr­nych Košíc, met­ro­po­ly a ozdo­by výcho­du, na XVI. Slo­ven­ský psy­chiat­ric­ký zjazd! Čaká nás výni­moč­né troj­d­nie, napl­ne­né boha­tým odbor­ným prog­ra­mom, a pev­ne verím, že takis­to pes­trý­mi odbor­ný­mi dis­ku­sia­mi, kde povin­nos­ti a nut­nos­ti našej nároč­nej kaž­do­den­nej pra­xe vys­trie­da radosť a túž­ba pode­liť sa so skú­se­nos­ťa­mi z nej. Naša pro­fe­sia je špe­ci­fic­ky cha­rak­te­ris­tic­ká komu­ni­ká­ci­ou, diag­nos­ti­ku i lieč­bu našich pacien­tov spro­stred­ko­vá­va v pod­stat­nej mie­re prá­ve ona, a obdo­bie kovi­do­vej pan­dé­mie nás nauči­lo, že by sme nema­li strá­cať kon­takt medzi sebou, ale naopak, zve­ľa­ďo­vať ho, sta­rať sa o neho, pes­to­vať ho. Nevy­ne­chaj­te teda túto prí­le­ži­tosť, neprip­rav­te nás o pote­še­nie vidieť vás a stret­núť sa s vami!

Orga­ni­zá­to­rom podu­ja­tia, kto­ré­mu prá­vom nále­ží prí­vlas­tok jedi­neč­né, a kto­ré sa rea­li­zu­je kaž­dé dva roky, je Slo­ven­ská psy­chiat­ric­ká spo­loč­nosť. Ďaku­jem kaž­dej otvo­re­nej mys­li, kaž­dej ruke, kto­rá pri­lo­ži­la svo­ju tro­chu k tomu­to veľ­ké­mu die­lu a pre­dov­šet­kým pred­nos­to­vi I. psy­chiat­ric­kej kli­ni­ky Uni­ver­zit­nej nemoc­ni­ce L. Pas­te­ura a lokál­pat­ri­oto­vi Joze­fo­vi Dra­ga­še­ko­vi, kto­rý bra­vúr­ne nesie uspo­ria­da­teľ­ské bre­me­no in loco. Vďa­ka pat­rí aj všet­kým vám za účasť a ocho­tu vzde­lá­vať sa, pri­jí­mať a odo­vzdá­vať pozna­nie, kto­ré tak medzi nami môže vzá­jom­ne kolo­vať a prú­diť. 

Vizu­ál XVI. Slo­ven­ské­ho psy­chiat­ric­ké­ho zjaz­du stvár­ňu­je pre­lí­na­nie medzi tra­dič­ným a moder­ným a v duchu pre­lí­na­nia sme zvo­li­li aj hlav­nú tému, kto­rou je „Na roz­hra­ní súčas­nos­ti a budúc­nos­ti“. Je to námet, v kto­rom sa môže ref­lek­to­vať vlast­ne aký­koľ­vek pohyb ale­bo vykle­nu­tie sme­rom do budúc­na, a kto­rý nevi­dí medzi tým, aká je psy­chiat­ria v súčas­nos­ti, a tým, aká bude, či má byť v budúc­nos­ti, neja­ký pre­del, ostré hra­ny, prie­pasť ale­bo napä­tie, ale ply­nu­lú ces­tu, postup­né sme­ro­va­nie, jed­not­li­vé kro­ky. Všet­ci si uve­do­mu­je­me, v akom roz­po­lo­že­ní sa slo­ven­ská psy­chiat­ria v súčas­nos­ti nachá­dza, diag­nos­ti­ku­je­me jej potre­by, dokon­ca symp­tó­my, a sna­ží­me sa jej pomôcť. Deba­tuj­me o tom, čo pozo­ru­je­me vôkol a vnút­ri seba a o tom, čo by sme chce­li vidieť za nie­koľ­ko rokov, hľa­daj­me ces­ty, ako pris­pieť k rea­li­zá­cii poten­cia­lít slo­ven­skej psy­chiat­rie, čo zacho­vať, čo zme­niť, čo nové­ho pri­jať, neboj­me sa byť otvo­re­ní, auten­tic­kí a úprim­ní, pre­to­že s tými­to postoj­mi to môže byť naozaj uni­kát­na slo­bod­ná i oslo­bo­dzu­jú­ca diskusia.

Ešte raz vás k nej vyzý­vam, pozý­vam a teším sa na ňu!

Váš,
Michal Pata­rák