Bratislava sketch cropped

XV. SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ ZJAZD  23. – 25. jún 2022, Radisson BLU Carlton Hotel, Bratislava 

Záš­ti­tu nad podu­ja­tím pre­bral minis­ter zdra­vot­níc­tva Vla­di­mír Lengvarský

Hlavná téma:
Psychiatria v modernej medicíne: horúce témy, výzvy a príležitosti

organizátor

spoluorganizátor

Váže­ní kole­go­via, milí budú­ci účast­ní­ci XV. Slo­ven­ské­ho psy­chiat­ric­ké­ho zjazdu,

dovoľ­te mi tlmo­čiť Vám čo naj­sr­deč­nej­šie pozva­nie orga­ni­zač­né­ho výbo­ru na naše naj­tra­dič­nej­šie podu­ja­tie, kto­ré orga­ni­zu­je Slo­ven­ská psy­chiat­ric­ká spo­loč­nosť nie­len pre psy­chiat­rov, ale pre všet­kých odbor­ní­kov v oblas­ti dušev­né­ho zdravia.

Veľ­mi nespo­koj­ne kon­šta­tu­jem, že aj tra­dí­ciu „zjaz­do­va­nia“ nega­tív­ne ovplyv­ni­la pre­bie­ha­jú­ca pan­dé­mia. Počas ostat­né­ho zjaz­du sme muse­li pri­jať posun ter­mí­nu aj onli­ne pries­tor. O to viac verí­me, že sa v ter­mí­ne 23. — 25. 6. 2022 sku­toč­ne osob­ne stret­ne­me v Hote­li Carl­ton v Bra­ti­sla­ve, kde sa zjazd bude konať, a už nebu­de potreb­né robiť žiad­ne kom­pro­mi­sy. Hlav­ná téma podu­ja­tia: „Psy­chiat­ria v moder­nej medi­cí­ne: horú­ce témy, výzvy a prí­le­ži­tos­ti“ má ambí­ciu veno­vať sa prob­lé­mom, kto­ré aktu­ál­ne v psy­chiat­rii rie­ši­me a čas­to pre­sa­hu­jú hra­ni­ce náš­ho odbo­ru, ako sú naprí­klad adhe­ren­cia, poly­far­má­cia, rezi­du­ál­ne prí­zna­ky či sociál­na dys­fun­kcia a pod., pre­to je potreb­né o nich dis­ku­to­vať na inter­dis­cip­li­nár­nej úrov­ni. 

Cie­ľom sym­pó­zií bude vybra­tú „inter­dis­cip­li­nár­nu“ tému spra­co­vať širo­ko­s­pek­trál­ne či mul­ti­dis­cip­li­nár­ne, t. j. aj z hľa­dis­ka jej rie­še­nia v iných špe­cia­li­zá­ciách medi­cí­ny. Na kaž­dú z tém sa pozrie­me z via­ce­rých uhlov pohľa­du: bio­lo­gic­ké­ho, psy­cho­lo­gic­ké­ho, psy­cho­te­ra­pe­utic­ké­ho, sociál­ne­ho, ale aj zo soma­tic­ké­ho hľa­dis­ka. Mno­hé „horú­ce“ témy totiž sia­ha­jú za hra­ni­ce náš­ho odbo­ru a pri dis­ku­sii o nich zís­ka­va­me nové pod­ne­ty na ich riešenie.

Hlav­né pred­náš­ko­vé sym­pó­ziá, ako je zau­ží­va­né, zabez­pe­čia Sek­cie spo­loč­nos­ti. Prog­ram dopl­nia ple­nár­ne pred­náš­ky, sym­pó­ziá na ďal­šie témy zlo­že­né z pred­ná­šok účast­ní­kov a tiež works­ho­py, kto­ré nám umož­nia zís­kať nie­len teore­tic­ké, ale aj prak­tic­ké zruč­nos­ti. Pozý­va­me Vás všet­kých aktív­ne sa do prog­ra­mu zapojiť.

XV. Slo­ven­ský psy­chiat­ric­ký zjazd bude aj zjaz­dom voleb­ným. Po 4 rokoch bude potreb­né zvo­liť si nový výbor Slo­ven­skej psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti, kto­rý nás dúfa­me pove­die k refor­me psy­chiat­ric­kej sta­rost­li­vos­ti a k správ­nym inves­tí­ciám do sys­té­mu sta­rost­li­vos­ti o dušev­né zdra­vie z Plá­nu obno­vy a odol­nos­ti. Tie­to témy si tiež zaslu­hu­jú pries­tor na dis­ku­siu. Aj pre­to bude dôle­ži­té sa zjaz­du zúčast­niť. O význa­me podu­ja­tia sved­čí aj sku­toč­nosť, že záš­ti­tu nad ním posky­tol minis­ter zdra­vot­níc­tva Vla­di­mír Lengvarský.

Verím, že orga­ni­zač­né plá­ny sa zre­a­li­zu­jú, spo­loč­ne pri­pra­ví­me zau­jí­ma­vé obo­ha­cu­jú­ce podu­ja­tie a už teraz sa teším na stret­nu­tie s Vami!

Ľubo­mí­ra Izá­ko­vá
pre­zi­dent­ka orga­ni­zač­né­ho výboru

Zve­rej­ne­né boli témy sym­pó­zií sek­cií a spus­te­né bolo pri­hla­so­va­nie aktív­nej účas­ti vo for­me pred­ná­šok,
works­ho­pov a e‑posterov.