Bratislava sketch cropped

XV. SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ ZJAZD 23. – 25. jún 2022, Radisson BLU Carlton Hotel, Bratislava 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Nesko­rá regis­trá­cia         21. 5. 2022 – 20. 6. 2022

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
doc. MUDr. Ľubomíra Izá­ko­vá, PhD. pred­se­da 
MUDr. Dag­mar Breznoščáková, PhD.
MUDr. Mária Krá­lo­vá, CSc.
MUDr. Jozef Dra­ga­šek, PhD.
MUDr. Ján Dúžek
MUDr. Michal Pata­rák, PhD.
MUDr. Vero­ni­ka Režnáková
MUDr. Michal Tur­ček, PhD.
MUDr. Van­da Valkučáková
MUDr. Bar­bo­ra Vašečková, PhD.
MUDr. Lívia Vav­ru­šo­vá, PhD.
MUDr. Marek Zelman

ORGANIZAČNÉ POKYNY

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV Radis­son BLU Carl­ton Hotel, Bratislava
Štvr­tok 23. 6. 2022 07.00 –  17.00 hod.
Pia­tok 24. 6. 2022 08.00 – 17.00 hod.
Sobo­ta 25. 6. 2022 08.00 –  11.00 hod.

Regis­trá­ciu zabez­pe­ču­je: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Spiš­ská Nová Ves
Pri regis­trá­cii obdr­ží­te:  menov­ku, prog­ram + kon­gre­so­vé mate­riá­ly, vstu­pen­ku na veče­ru PIA – hotel PARK INN DANUBE. Vstu­pen­ku na veče­ru ŠTV – Sta­rá Trž­ni­ca obdr­ží len ten účast­ník, kto­rý si ju zakúpil.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Člen SPsS200 €
Nečlen SPsS250 €
Ses­try so špe­cia­li­zá­ci­ou v psy­chiat­rii – člen SKSaPA25 €
Ses­try so špe­cia­li­zá­ci­ou v psy­chiat­rii – nečlen SKSaPA50 €
Čle­no­via pacient­ských organizácii50 €
Spre­vá­dza­jú­ca osoba50 €
Štu­dent10 €
Pacient (zástup­ca pri­dru­že­ných pacient­ských orga­ni­zá­cií SPsS)20 €

* SPsS – Slo­ven­ská psy­chiat­ric­ká spoločnosť 
* Štu­den­ti den­né­ho preg­ra­du­ál­ne­ho štú­dia lekár­skych fakúlt, filo­zo­fic­kých fakúlt a prí­buz­ných odbo­rov na zákla­de zasla­né­ho plat­né­ho dokla­du ISIC

ODBORNÝ PROGRAM 

Sek­cia A kon­gre­so­vá sála /​ Radis­son BLU Carl­ton Hotel
Sek­cia B kon­gre­so­vá sála /​ Park Inn Danube
Sek­cia C – Works­ho­py saló­nik /​ Park Inn Danube

DISKUSNÉ VEČERY orga­ni­zo­va­né SPsS SLS

23. 6. 2022 20:00 – 22:30 Sta­rá trž­ni­ca, Bratislava
Súčas­ťou veče­ra bude odo­vzda­nie oce­ne­ní a veče­ra. Vstup do Trž­ni­ce a účasť na veče­ri je mož­ný len na zákla­de VSTUPENKY, kto­rú obdr­ží­te pri regis­trá­cii. 
Počet miest je obme­dze­ný kapa­ci­tou sály. Odpo­rú­ča sa spo­lo­čen­ské oblečenie
24. 6. 2022 20:30 – 22:30 Hotel Park Inn Danu­be, Bratislava

E – POSTERY
Pre­zen­tá­cia E‑posterov bude pre­bie­hať den­ne, v pries­to­roch foy­er hote­la Carl­ton a počas E‑posterom veno­va­né­ho sym­pó­zia vo štvr­tok 23. 6. 2022, v čase od 11.45 – 12.45 hod. v hote­li Carlton.

REGISTRÁCIA NA WORKSHOPY 
bude pre­bie­hať pria­mo v Carl­ton Hotel, Bra­ti­sla­va, 1 hod. pred začiat­kom works­ho­pu bude regis­trá­cia pre­bie­hať pred sálou.
Počet miest je limi­to­va­ný  kapa­ci­tou sály, ale­bo max. počtom urče­ným autorom.

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 595/​2003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

HODNOTENIE ARS CME
Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR č. 74/​2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke ks.lekom.sk – zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me cer­ti­fi­kát e‑mailom cca do dvoch týž­dňov po skon­če­ní kongresu.

Pasív­na účasť:
23. 6. 2022 — 8 kreditov
24. 6. 2022 — 8 kreditov
25. 6. 2022 — 3 kredity

PARKOVANIE
V hote­loch Carl­ton a Park Inn Dan­nu­be nie je počas kon­gre­su zabez­pe­če­né BEZPLATNÉ par­ko­va­nie. 

VSTUP DO PRIESTOROV kon­gre­so­vých hotelov
Vstup do kon­fe­renč­ných pries­to­rov aj na spo­lo­čen­ské podu­ja­tia je mož­ný len s MENOVKOU, kto­rú zís­ka­te pri regis­trá­cii. Regis­tro­va­ný účast­ník je povin­ný nosiť ju na vidi­teľ­nom mieste.