DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Sko­rá regis­trá­cia:                            13. 11. 2023 – 30. 4. 2024
Regis­trá­cia aktív­nej účas­ti:          od 13. 12. 2023

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. Michal Pata­rák, PhD.
Mgr. MUDr. Jozef Dra­ga­šek, PhD., MHA
MUDr. Van­da Val­ku­čá­ko­vá
MUDr. Boris Bod­nár, MBA
MUDr. Miro­slav Gro­hol
MUDr. Ing. Eva Katr­lí­ko­vá
MUDr. Vero­ni­ka Rež­ná­ko­vá
MUDr. Igor Rie­čan­ský, PhD.
MUDr. Mar­tin Van­čo
MUDr. Bar­bo­ra Vašeč­ko­vá, PhD
MUDr. Matúš Virčík

ORGANIZAČNÉ POKYNY

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV Doub­leT­ree by Hil­ton Koši­ce
Štvr­tok  13. 6. 2024
Pia­tok   14. 6. 2024
Sobo­ta 15. 6. 2024

Regis­trá­ciu zabez­pe­ču­je: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Spiš­ská Nová Ves
Pri regis­trá­cii obdr­ží­te: menov­ku, prog­ram + kon­gre­so­vé materiály…

ODBORNÝ PROGRAM
Sek­cia A 
Sek­cia B 
Sek­cia C 

INFO ohľad­ne spo­lo­čen­ské­ho programu:

E – POSTERY

DISKUSNÉ FÓRUM

REGISTRÁCIA NA WORKSHOPY 

HODNOTENIE ARS CME
Podu­ja­tie je zara­de­ný do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74 /​​​ 2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK, SLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cme​por​tal​.sk – po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom, cca do 14 dní po skon­če­ní podujatia.

Pasív­na účasť:
13. 5. 2024 —  kre­di­tov
14. 5. 2024 —  kre­di­tov
15. 5. 2024 —  kredity

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (pred­náš­ka a kaž­dý prís­pe­vok):
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný            – 10 kre­di­tov /​ 15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní – 5 kre­di­tov /​ 10 kreditov

PARKOVANIE
Par­ko­va­nie v hote­li Doub­let­ree by Hil­ton Koši­ce nie je počas odbor­né­ho podu­ja­tia zabez­pe­če­né BEZPLATNÉ.

VSTUP DO PRIESTOROV
Vstup do pries­to­rov podu­ja­tia je mož­ný len s MENOVKOU, kto­rú zís­ka­te pri regis­trá­cii. Regis­tro­va­ný účast­ník je povin­ný nosiť ju na vidi­teľ­nom mieste.