EXKLUZÍVNY PARTNER 
Partneri
GENERÁLNY PARTNER 
Partneri
HLAVNÍ PARTNERI 
PARTNERI 
Partneri
Partneri

Dob­rý deň,
dovoľ­te nám, aby sme Vás v mene orga­ni­zá­to­rov infor­mo­va­li o príp­ra­ve podu­ja­tia s náz­vom
XVI. SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ ZJAZD.
Srdeč­ne Vás pozý­va­me! Záro­veň si Vás dovo­ľu­je­me požia­dať o pod­po­ru uve­de­nej konferencie.

Ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce for­mou PARTNERSKÝCH BALÍČKOV, kto­ré obsa­hu­jú via­ce­ro mož­nos­tí ako Vašu spo­loč­nosť prezentovať.

• pre­zen­tač­ný stá­nok spo­loč­nos­ti
• aktív­na účasť na SYMPÓZIU
• inzer­cia v prog­ra­me
• uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, aj počas sympózia

Ak máte o účasť na podu­ja­tí záu­jem, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zá­to­rov – Agen­tú­ru KAMI – pove­re­nú organizáciou:

Agen­tú­ra  KAMI, s. r. o, Spiš­ská Nová Ves
Šte­fá­nia Kame­nic­ká
e‑mail: kamenicka@​agenturakami.​sk
tel: 0910/​ 530 158

Radi si s Vami dohod­ne­me pod­mien­ky spolupráce.

Ešte raz ďaku­je­me za pomoc. Teší­me sa na spo­lu­prá­cu s Vami.