On-line:     for­mu­lá­rom 
E‑mailom: kami@​agenturakami.​sk

 REGISTRAČNÝ POPLATOK

do 30. 4. 2024 od 1. 5. 2024 na mies­te
 Člen SPsS* 120 € 170 € 220 €
 Nečlen SPsS* 170 € 220 € 270 €
 Ses­try so špe­cia­li­zá­ci­ou v psy­chiat­rii – člen SKSaPA   30 €   40 €   50 €
 Ses­try so špe­cia­li­zá­ci­ou v psy­chiat­rii – nečlen SKSa­PA
 Čle­no­via pacient­ských orga­ni­zá­cii
 Lekár v špe­cia­li­zač­nej príprave/​doktorand – člen SPsS*
  50 €   60 €   70 €
 Spre­vá­dza­jú­ca osoba 100 € 100 € 100 €
 Študent**   20 €   20 €   20 €
 Pacient (zástup­ca pri­dru­že­ných pacient­ských orga­ni­zá­cií SPsS)    0 €    0 €   20 €

* SPsS – Slo­ven­ská psy­chiat­ric­ká spo­loč­nosť
** Štu­den­ti den­né­ho preg­ra­du­ál­ne­ho štú­dia lekár­skych fakúlt, filo­zo­fic­kých fakúlt a prí­buz­ných odbo­rov na zákla­de zasla­né­ho plat­né­ho dokla­du ISIC

Regis­trač­ný popla­tok zahŕňa: orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie, kon­fe­renč­ný balí­ček, občerstve­nie, obe­dy a veče­ru 13. 6. 2024.

Mož­nosť dokú­pe­nia GALA veče­re 14. 6. 2024 – 20 €/​ os.

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.

STORNO PODMIENKY

Orga­ni­zač­ný sek­re­ta­riát musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na kami@​agenturakami.​sk. Zru­še­nie po tele­fó­ne nebu­de akcep­to­va­né.
do 20. 5. 2024 – bez stor­no poplat­ku
od 21. 5. 2024  – 100 % výš­ka regis­trač­né­ho poplatku

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:

Názov účtu:  Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Let­ná 82/​75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s.
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zaregistrovaní
KS: 0308
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX

 

Poznám­ka:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka,
– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu,
– pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku.

1
Regis­trač­ný formulár
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by

Povin­né infor­mo­va­nie k registrácii

Vaše osob­né úda­je Pre­vádz­ko­va­teľ – Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., so síd­lom Let­ná 82 /​ 75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Pre­vádz­ko­va­teľ“) spra­cú­va v zmys­le čl. 6 ods. 1 písm. f) Naria­de­nia Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016 /​ 679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95 /​ 46/​ ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov). Opráv­ne­ným záuj­mom Pre­vádz­ko­va­te­ľa je orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie odbor­né­ho vedec­ké­ho vzde­lá­va­cie­ho podu­ja­tia na medzi­ná­rod­nej úrov­ni, kto­ré je pova­žo­va­né za sústav­ne vzde­lá­va­nie zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je v abso­lút­nom bez­pe­čí. Ako dot­knu­tá oso­ba máte prá­vo kedy­koľ­vek namie­tať také­to spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov. Ďal­šie infor­má­cie o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te v pra­vid­lách o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov ale­bo si ich môže­te vyz­dvi­hnúť pria­mo u nás.

Účast­ník
Účasť
Aktív­na účasť
Pri­hlá­se­nie aktív­nej účas­ti bude mož­né od 13. 12. 2023

Mož­nosť zakú­pe­nia veče­re
Poža­du­jem fak­tú­ru
Regis­trá­ciu hra­dí

Fak­tú­ru zaslať

Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­suv súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/​679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 18/​2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne záleží.

Registrácia bola ukončená! Zaregistrovať sa bude možné už len na mieste konferencie.
V prípade otázok nás kontaktujte na +421 948 656 488 alebo agenturakami@​agenturakami.​sk
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right
FormC­raft — WordP­ress form builder