Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov XVI. Slo­ven­ské­ho psy­chiat­ric­ké­ho zjaz­du v ter­mí­ne 13. – 15. jún 2024 zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.

ON-LINE: vypl­ne­ním uby­to­va­cie­ho for­mu­lá­ra ↓         E‑MAILOM: sekretariat@​agenturakami.​sk

 

DoubleTree by Hilton Košice
Hlavná 1, 040 01 Košice

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
80× dvoj­lôž­ko­vá izba Stan­dard
20× dvoj­lôž­ko­vá izba Delu­xe
3×   apart­mán              

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:
dvoj­lôž­ko­vá izba Standard  156 € /​ noc
dvoj­lôž­ko­vá izba Stan­dard obs. 1 os. 136 € /​ noc
dvoj­lôž­ko­vá izba Deluxe 171 € /​ noc
dvoj­lôž­ko­vá izba Delu­xe obs. 1 os. 151 € /​ noc
apart­mán 216 € /​ noc
apart­mán obs. 1 os. 196 € /​ noc
miest­ny poplatok 2,50 € /​ oso­ba
par­ko­va­nie za poplatok 20 € /​ mies­to
Boutique Hotel Bristol****
Orlia 3, 040 01 Košice

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
10× jed­no­lôž­ko­vá izba
10× dvoj­lôž­ko­vá izba             

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:
jed­no­lôž­ko­vá izba 112 € /​ noc
dvoj­lôž­ko­vá izba 122 € /​ noc
miest­ny poplatok 2,50 € /​ oso­ba
par­ko­va­nie v cene ubytovania  
Hotel Gloria Palac Košice ***
Bottova 1, 040 01 Košice

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
20× dvoj­lôž­ko­vá izba             

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:
dvoj­lôž­ko­vá izba 80 € /​ noc
dvoj­lôž­ko­vá izba obs. 1 osobou 75 € /​ noc
miest­ny poplatok 2,50 € /​ oso­ba

Pred hote­lom sa nachá­dza mest­ské par­ko­vis­ko pre osob­né auto­mo­bi­ly, prí­pad­ne hotel vie ponúk­nuť (5 miest) za popla­tok 10 € /​ 1 miesto/​ noc.

PARKOVANIE nie je mož­né rezer­vo­vať vopred, ďaku­je­me za pochopenie.

1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right
FormC­raft — WordP­ress form builder