Žilin­ský onko­gyne­kolo­gický deň
Žilin­ský onko­gyne­kolo­gický deň
Žilin­ský onko­gyne­kolo­gický deň
Žilin­ský onko­gyne­kolo­gický deň
Žilin­ský onko­gyne­kolo­gický deň
Žilin­ský onko­gyne­kolo­gický deň
Kato­líc­ka uni­ver­zi­ta v Ružom­ber­ku, NZZ VIŠŇOVSKÍ, s. r. o.,
Kysuc­ká nemoc­ni­ca s polik­li­ni­kou Čad­ca, v spo­lu­prá­ci so SLK a SKSaPA

Vás pozý­va­jú na

IV. Žilin­ský onko­gyne­kolo­gický deň  s medzi­ná­rod­nou účasťou 

Téma:
Ocho­re­nie prs­ní­ka a kar­ci­nóm prs­nej žľazy

20. októ­ber 2023     Hotel Holi­day Inn Žilina

Podu­ja­tie pod záš­ti­tou pred­sed­níč­ky Žilin­ské­ho samo­správ­ne­ho kra­ja Eri­ky Jurinovej.